Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНИХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ФОРМАХ ПРАВЛІННЯ
1.1. Конституційно-правовий статус уряду в парламентських республіках.
1.2. Конституційно-правовий статус уряду у президентських республіках.
1.3. Конституційно-правовий статус уряду в змішаних республіках.

РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ
2.1. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України за змістом Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995 року.
2.2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України за змістом редакції Конституції України від 28 червня 1996 року.
2.3. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 року.

РОЗДІЛ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
3.1. Компетенційний дуалізм виконавчої влади в Україні.
3.2. Процедура формування Кабінету Міністрів України: вади конституційної регламентації.
3.3. Парламентська відповідальність Уряду в Україні: особливості конституційно-правового регулювання. 70
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 80
ВСТУП

Перед наукою конституційного права сучасний етап державотворення ставить багато питань, які пов’язані із необхідністю законодавчого закріплення статусу вищого колегіального органу виконавчої влади – уряду. Так як радянська наука державного права не приділяла достатньої уваги питанням діяльності виконавчої влади. Основними причинами чого було зосередження значної уваги на розробці теорії повновладдя рад народних депутатів та провідної ролі партійних органів у здійсненні управлінських функцій. Таким чином, в умовах становлення незалежності нашої держави були відсутні теоретичні дослідження правового статусу уряду, які могли стати основою для майбутнього законодавства щодо правового регулювання організації діяльності виконавчої влади.
Для того, щоб побувати в Україні демократичну, правову державу, необхідно враховувати досвід країн, які вже довгий час функціонують на засадах народовладдя, поділу влади, політичного та ідеологічного плюралізму. Конституція сучасної правової держави повинна бути основним та дієвим інструментом регулювання суспільних відносин. Вона повинна об’єднувати правову систему держави, надавати їй стабільності та впорядкованості. Конституційний процес в Україні був дуже важким і важливим, оскільки він проходив в умовах економічної та політичної кризи. Вирішальним кроком у конституційній реформі в Україні стало прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою України Конституції України. Проте, Конституція на час її ухвалення була певним компромісом між тодішніми політичними силами і вона чітко визначала демократичні принципи побудови та організації державної влади. Наприкінці 2004 року було зроблено спробу реформувати Конституцію. 8 грудня 2004 р. був прийнятий Закон України “Про внесення змін до Конституції України”, який вступив у силу 1 січня 2006 р. Конституційна реформа істотно змінила принципи формування та організацію діяльності уряду держави – Кабінету Міністрів України.
Характерною ознакою кожної демократичної держави є сформований відповідно до законодавства злагоджений механізм виконавчої влади, центральною ланкою якого є Кабінет Міністрів України. Потреба ґрунтовного осмислення нового статусу Кабінету Міністрів України особливо актуальна як для науки, так і для практичної діяльності кожної правової держави.
Актуальність досліджуваної теми. На нашу думку обумовлена тим, що на сьогоднішній день наявна досить гостра значуща практична проблема у сфері діяльності уряду та визначення його конституційно-правового статусу. Стабільність розвитку сучасної держави у значній мірі залежить від ефективності діяльності вищого органу виконавчої влади. Результативність роботи вищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України, значною мірою обумовлена особливостями його конституційно-правового статусу.
Мета дипломної роботи. Мета дипломної роботи полягає у здійсненні комплексного аналізу конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України, аналізу розвитку виконавчої влади в Україні та діяльності уряду на сучасному етапі.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– розглянути конституційно-правовий статус вищого органу виконавчої влади в сучасних республіканських формах правління;
– визначити конституційно-правовий статус уряду за Конституційним Договором від 8 червня 1995 року;
– дослідити конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України за змістом Конституції України від 28 червня 1996 року;
– здійснити аналіз конституційно-правового статусу уряду за змістом Основного Закону від 8 грудня 2004 року;
– дослідити актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України на сучасному етапі.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у сфері організації та функціонування уряду в Україні.
Предмет дослідження. Предметом даного дослідження є нормативно правове регулювання конституційно правового статусу Кабінету Міністрів в Україні.
Джерельну базу дипломної роботи складають: нормативно правові акти, які є основою конституційно-правового регулювання діяльності уряду, а також нормативні акти, в яких визначені основні положення на яких здійснюється діяльність виконавчої влади. Також у роботі були використані навчальні посібники та підручники з конституційного права за редакцією Погорілка, Тодики, Кпавченка в яких висвітлено питання організації та функціонування Кабінету Міністрів України.
У дипломній роботі використовуються методи: історичний метод, для аналізу етапів розвитку та зміни конституційно-правового статусу уряду під час конституційного процесу України та на сьогоднішній день; системний – для визначення ролі й місця уряду в механізмі державної влади взагалі, і у виконавчій владі зокрема; порівняльно-правовий – для аналізу та порівняння конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах; системно-структурний та формально-логічний – для виділення та дослідження законодавства у сфері організації та діяльності уряду та його реалізацію; метод тлумачення норм конституційного права – для з’ясування та роз’яснення змісту правових норм, що регулюють діяльність уряду в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висвітлені в роботі дослідження, висновки, пропозиції спрямовані на вдосконалення визначення конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів в Україні з метою запобігання і подолання помилок у визначення конституційно-правового статусу уряду.
Матеріали дипломної роботи можуть бути використані: у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки теорії конституційно-правового статусу уряду; у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій з конституційного права України, у викладанні курсу конституційного права України, у науково-дослідній роботі студентів; у правовиховній роботі серед населення дипломна робота може слугувати підвищенню правової культури громадян України, формуванню у них демократичного світогляду в політико-правовій сфері відносин.
Дана дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
У вступі викладено актуальність досліджуваної теми, мета роботи, об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи, які були використані у роботі, джерельна база та структура роботи, а також практичне значення дослідженої теми.
У першому розділі «Конституційно-правовий статус вищого органу виконавчої влади в сучасних республіканських формах правління» розкривається конституційно-правовий статус уряду в парламентських, президентських та змішаних республіках.
У другому розділі, що називається «Розвиток конституційно-правового статусу виконавчої влади в незалежній Україні» висвітлюється конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України за змістом Конституційного договору між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995 року, статус уряду за змістом редакції Конституції України від 28 червня 1996 року та за змістом Основного Закону в редакції від 8 грудня 2004 року.
У третьому розділі під назвою «Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України на сучасному етапі» розглянуто такі питання, як компетенційний дуалізм виконавчої влади в Україні, процедура формування Кабінету Міністрів України та парламентська відповідальність Уряду в Україні.
У висновках висвітлено результати проведених досліджень обраної теми.
Загальна кількість сторінок дипломної роботи 80, обсяг роботи становить 72 сторінки.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь