Порядок захисту та оцінки магістерської роботи

Опубліковано: 23.10.2014

Порядок захисту та оцінки магістерської роботи
Захист магістерської роботи здійснюється студентом перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні. Він повинен мати характер дискусії з достатнім аналізом достовірності, обґрунтованості усіх висновків і рекомендацій наукового та практичного характеру, що містяться у роботі і проходити в обстановці високої вимогливості, принциповості, дотримання наукової етики. Після оголошення на засіданні ДЕК прізвища, імя та по-батькові студента, теми та керівника його магістерської роботи , студент доповідає. Доповідь повинна бути тривалою (10-15 хвилин) і змістовною. Тези доповіді студент готує заздалегідь. У доповіді слід викласти: актуальність теми, завдання і структуру роботи; стисло охарактеризувати інформаційну базу дослідження; зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності.
Для доведення висунутих положень та обґрунтування запропонованих рекомендацій під час виступу використовують додаткові графічні матеріали (схеми, таблиці, графіки, діаграми). Можливим є також використання спеціально підготованих слайдів, компютерної техніки.
Після доповіді члени ДЕК можуть ставити студентові запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки та управлінської ерудиції в цілому. Відповідати на запитання членів комісії та присутніх в залі слід тільки за суттю справи. Відповіді слід давати коротко, змістовно, мотивовано і аргументовано, відстоюючи свою точку зору. Студентові треба виявляти скромність в оцінці своїх наукових результатів і тактовність стосовно тих, хто ставить запитання. Перед тим як відповідати на запитання, необхідно уважно його вислухати до кінця і при можливості записати. Бажано не вислуховувати всі запитання, а відповідати відразу на кожне зокрема, передбачаючи, що чітка логічна й аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити наступне. Після відповіді на запитання вченим секретарем комісії зачитується відгук керівника магістерської роботи і рецензентів. Наприкінці студенту надається слово для відповіді на зауваження керівника і рецензента проекту. Тривалість захисту одного проекту, як правило не повинна перевищувати 30 хвилин. Результати захисту магістерської роботи оцінюються: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Для визначення оцінки магістерської роботи , рівня теоретичної, наукової та практичної підготовки студента пропонуються наступні критерії оцінки роботи:
– змістовність доповіді студента;
– новизна розробок;
– повнота розрахункової частини;
– застосування ЕОМ при виконанні магістерської роботи ;
– правильність та змістовність відповідей на запитання;
– якість оформлення плакатів (слайдів);
– якість оформлення записки;
– середній бал успішності студента.
Кожна пропозиція оцінюється за пятибальною шкалою. Загальна оцінка магістерської роботи складає середню оцінку всіх перерахованих позицій.
Повторний захист магістерської роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється. Студентам, які захистили магістерську роботу (проект) рішенням ДЕК присвоюється відповідна кваліфікація і видається диплом спеціаліста встановленого зразка.
Якщо студент не зявився на засідання ДЕК для захисту магістерської роботи , то в протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у звязку з неявкою на засідання комісії. Студенти, які не захистили магістерську роботу (проект), мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи Державної екзаменаційної комісії протягом 3-х років після закінчення НУВГП на засадах, визначених цим закладом. У випадках, коли захист магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену кафедрою.
Оцінки магістерських проектів оголошуються у день захисту після оформлення відповідного протоколу засідання ДЕК.
Додаток А

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.