Порядок підготовки та подання магістерської роботи до захисту

Опубліковано: 23.10.2014

У процесі звітування студентів за результатами передмагістерської практики випускаюча кафедра доводить до всіх студентів інформацію про кількість та строки проведення контрольних перевірок, графік виконання магістерської роботи (проекту). Контрольні перевірки проводяться, починаючи з першої декади дипломування, і закінчуються за 10 днів до початку роботи ДЕК. В комісію по проведенню контрольних перевірок обов’язково включаються: завідувач кафедри, секретар ДЕК, керівник магістерської роботи (проекту). За необхідності, в роботі комісії може брати участь будь-який провідний викладач кафедри. Звіти про хід проведення контрольних перевірок завідуючим кафедри подаються декану факультету.
Завершена і підписана студентом магістерська робота узгоджується з консультантом і здається на перевірку керівнику, який після підписання розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів разом зі своїм письмовим відгуком передає його завідувачу кафедри. У письмовому відгуку керівника розкривається:
– вміння дипломника самостійно працювати з літературними джерелами;
– ступінь творчої активності дипломника, наявність та вміння порівнювати, аналізувати варіанти рішень, вибирати оптимальні;
– рівень теоретичної і практичної підготовки дипломника, наявність менеджерських навичок;
– актуальність проекту та можливість його впровадження;
– теоретичний рівень, ступінь повноти та глибини розробки ключових питань з досліджуваної проблеми;
– цінність конкретних рекомендацій студента і ступінь їх обґрунтування;
– переваги та недоліки магістерської роботи (проекту);
– висновок про допуск до відкритого захисту і мотивована оцінка магістерської роботи (проекту).

Не пізніше як за 3 дні до початку роботи ДЕК магістерська робота подається на перевірку завідувачу кафедри для отримання заключення кафедри про магістерську роботу і направлення його на рецензію. На момент подання до внутрішньої обкладинки магістерської роботи студент підклеює 2 конверти, у яких розміщує супроводжувальні документи (листок замовлення, відгук керівника магістерської роботи (проекту)). Робота реєструється на кафедрі і передається на рецензування. Рецензія додасться до конверта після рецензування (додаток М).
Рецензент подає розгорнутий письмовий відгук (рецензію) на магістерську роботу (проект), що відображає:
– оцінку актуальності обраної теми та ступінь її обґрунтованості;
– повноту реалізації поставлених цілей та задач дослідження; правильність плану;
– знання та використання студентом літературних джерел.
В рецензії вказується:
– на скільки грамотно розкривається питання плану магістерської роботи (проекту);
– чи обґрунтовано і аргументовано зроблені висновки та практичні рекомендації;
– зосереджується увага на якість оформлення магістерської роботи (проекту).
На вимогу рецензента студент зобов’язаний подати необхідні пояснення стосовно всіх питань магістерської роботи (проекту). Рецензент оцінює проект за чотирибальною системою. Негативна рецензія на дипломний проект не є основою для відхилення його від захисту.
Рецензентами магістерських проектів виступають досвідчені менеджери, підприємці, фінансисти, економісти, науковці. При виявлені недоробок, плагіату, невиконання завдання, проект може бути повернено на доопрацювання. В окремих випадках рішення про допуск дипломника до захисту може виносити засідання кафедри, на яке запрошується керівник магістерської роботи (проекту). Рішення оформлюється протоколом, один примірник якого подається деканові. Студенти, котрі у встановлений строк не представили дипломні роботи (проекти) або одержали рішення про їх невідповідність встановленим вимогам до захисту не допускаються.
Студент має право ознайомитись із рецензією на свій дипломний проект до початку засідання ДЕК, на якому буде проходити захист.
Отже, не пізніше одного дня до захисту магістерської роботи секретарю ДЕК подаються:
– направлення на захист, підписане деканом факультету;
– виконаний дипломний проект із підписами керівника, консультантів, відповідального за нормо-контроль, з записом на ньому висновків завідувача кафедри про допуск студента до захисту;
– письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності студента про виконання дипломного проектування;
– письмова рецензія на магістерську роботу (проект).
Крім зазначених матеріалів необхідно подати ще і ті матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної магістерської роботи (друковані статті, документи про практичне застосування проекту тощо). При несвоєчасному представлені вище перерахованих документів магістерська робота не допускається до захисту. Перенесення терміну захисту магістерської роботи можливе лише при виняткових обставинах з дозволу ректора НУВГП. Магістерська робота (проект), яка рекомендована до захисту захищається згідно з графіком роботи ДЕК.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.