Вплив системи оподаткування підприємства на фінансові результати

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..………3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти дослідження системи оподаткування підприємств…………………………………………………………………………….…..5
1.1 Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні………………….5
1.2 Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств………………………………………………………………………………11
1.3 Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств……………………………………………………………………………….16
РОЗДІЛ 2 Дослідження впливу системи оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» на результат його фінансової діяльності……………..25
2.1 Загальна характеристика ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій»……………………………………………………………………………..25
2.2 Аналіз доцільності переходу ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» на спрощену систему оподаткування…………………………………. 27
2.3 Оцінка податкового тягаря ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій»……………………………………………………………………………..33
РОЗДІЛ 3 Вдосконалення системи оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій»……………………………………………………………37
3.1 Зарубіжний досвід у сфері оподаткування підприємств………………………….37
3.2 Функціонування ефективної податкової політики підприємства ………………..40
3.3Удосконалення системи оподаткування і підсилення впливу системи оподаткування на розвиток підприємства……………………………………………..45
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………..50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………….56
ДОДАТКИ
ВСТУП

Податкова система будь-якої країни ставить собі за мету: по-перше, акумулювати фінансові ресурси, щоб виконати обов’язки перед суспільством щодо забезпечення соціальних умов життя населення, утримання органів державного управління; по-друге: стимулювати розвиток економіки держави за рахунок розширеного відтворення. Така мета може реалізуватись тоді, коли суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють податкові відрахування і платежі до бюджетів усіх рівнів у потрібному обсязі, а частина нерозподіленого прибутку залишається у їхньому розпорядженні.
Тому, головним методом державного регулювання підприємницької діяльності виступає саме система оподаткування, що використовується як інструмент впливу на стимулювання та обмеження певних видів підприємництва, засіб формування державного бюджету.
У світовій практиці розвитку підприємництва система оподаткування поряд із бюджетним фінансуванням визначених державною політикою пріоритетних напрямків розвитку, чинить найбільший вплив на процентну політику, грошовий обіг та господарську кон’юнктуру в цілому.
Актуальність дослідження впливу системи оподаткування підприємств на фінансові результати його діяльності полягає в тому, що система оподаткування – це продукт закономірного результату економічного розвитку суспільства, об’єктивно необхідна частина її економічної структури, що втілює досить складне утворення законодавчих і нормативних актів, які регулюють взаємовідносини між державою і підприємцем. Ця система перебуває в постійному русі, що знаходить своє відображення в появі нових офіційних документів, які регулюють оподаткування підприємницької діяльності, у змінах і доповненнях до вже діючих законів. Крім того система оподаткування прибутку значно впливає на прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві. Стимулювання розвитку підприємництва – основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Прибуток – це кінцевий фінансовий результат від здійсненої підприємницької діяльності, який є основою усього фінансового потенціалу суб’єкта господарювання. Тільки завдяки одержанню прибутку розвивається підприємство. Фінансовий стан суб’єктів господарювання прямо пропорційно впливає і на стан державних фінансів і на фінансове забезпечення населення, тобто є найвагомішим індикатором фінансово-економічного стану в державі.
Тому наукове дослідження оподаткування підприємств на державному рівні важливе і об’єктивно необхідне.
Отже, метою даної роботи є вдосконалення функціонування системи оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» через оцінку чинної системи оподаткування та шляхом застосування альтернативних шляхів у оподаткуванні.
Відповідно до мети ставиться ряд завдань, а саме:
 розгляд теоретичних аспектів системи оподаткування України;
 аналіз доцільності переходу підприємства на спрощену систему оподаткування;
 оцінка податкового навантаження на об’єкт;
 розгляд закордонного досвіду в оподаткуванні підприємства та перспективних шляхів його розвитку.
Об’єктом даного дослідження є ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій».
Предметом виступає система оподаткування ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій».
Під час написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження як статистичний та аналітичний.