Управління персоналом на прикладі ПП Дах

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 6
1.1 Поняття, цілі та завдання управління персоналом 6
1.2 Основні підходи до управління персоналом
1.3 Структура потреб і мотивації 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП „ДАХ” 24
2.1 Загальна характеристика підприємства 24
2.2 Маркетингова, інноваційна та фінансова діяльність на
підприємстві 26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПП „ДАХ” 32
3.1 Стан та структура управління персоналом на ПП „Дах” 32
3.2 Шляхи удосконалення управління персоналом 45
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та всього народного господарства України в цілому, створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до системи формування персоналу з високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, орієнтованого на досягнення кінцевої мети.
Актуальність дослідження. Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, зміна культури управління підприємства, врешті-решт, залежить від ефективності функціонування служби управління персоналом і є запорукою досягнення успіху підприємством. Без мотивованих і кваліфікованих співробітників жодна організація не в змозі створити добре працюючі системи маркетингу, продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. Управління персоналу особливо важливий у сучасних умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні методи і навіть організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички співробітників компанії стають головним джерелом тривалого розквіту будь-якої компанії.
Проблемам менеджменту персоналу присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Т.Ю. Базарова, А.П, Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, А.І. Кочеткова, Є.В. Маслова, М.Х. мескона, Ф. Хедоури, В.О. Храмова, Ю.А. Ципкіна, В.И. Шкатулла, Г.В. Щокіна, та інших дослідників. Ринкові перетворення в Україні викликали об’єктивну необхідність подальшого розвитку теоретичних і методико-прикладних засад утворення і функціонування дієвих систем управління персоналом з урахуванням особливостей розвитку промислового виробництва, стану та динаміки ринку праці на Україні, що і обумовлює актуальність теми та доцільність проведення досліджень.
Мета дослідження полягає в характеристиці системи управління персоналом на ПП „Дах”. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати структуру потреб і мотивації;
2. Визначити поняття, цілі та завдання управління персоналом;
3. Дослідити маркетингову, інноваційну та фінансову діяльність на підприємстві;
4. Дати загальну характеристику підприємства;
5. Коротко охарактеризувати.
6. Проаналізувати стан та структура управління персоналом на ПП „Дах”;
7. Розробити шляхи удосконалення управління персоналом.
Об’єктом дослідження є система менеджменту персоналу організації, орієнтована на підвищення її економічного успіху і конкурентоспроможності.
Предметом дослідження є діяльність організації по плануванню, відбору та розвитку персоналу.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Графічний: для побудови графіків в роботі.
5. Табличний: для створення таблиць в роботі.
6. Метод синтетичного аналізу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.