Способи захисту цивільних прав

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. Поняття та загальна юридична характеристика способів захисту цивільних прав 5
1.1. Поняття цивільно-правового захисту 5
1.2. Загальна юридична характеристика способів захисту цивільних прав та інтересів 9
1.3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян 12
РОЗДІЛ II. Види захисту цивільних прав 18
2.1. Способи захисту майнових прав 18
2.2. Способи захисту немайнових прав 23
РОЗДІЛ III. Особливості захисту окремих цивільних прав 27
3.1. Захист прав інтелектуальної власності 27
3.2. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ВСТУП

Цивілізоване суспільство не можливо уявити без наявності певних прав і свобод кожного його учасника, що забезпечують кожному можливість бути самостійним суб’єктом суспільного життя. Держава зобов’язана забезпечити реалізацію і захист суб’єктивних прав.
В умовах побудови правової держави однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. На сьогоднішній день в Україні права і свободи громадянина законодавчо закріплені, проте вони досить часто порушуються. В той же час громадяни не завжди знають, як захищати свої цивільні права. Саме тому дане дослідження є цілком актуальним.
Об’єктом даної курсової роботи є цивільні права.
Предмет курсової роботи – способи захисту цивільних прав.
Метою даної роботи є висвітлення питання цивільно-правового захисту особистих і майнових прав громадян, реалізації права захисту в сучасних умовах, проблем, пов’язаних з такою реалізацією, і можливих шляхів їх подолання.
Основними завданнями для розкриття мети роботи стануть:
1. визначення сутності цивільно-правового захисту і правової охорони взагалі, ґрунтуючись на думки з цього приводу багатьох вчених.
2. Характеристика основних способів і засобів захисту особистих і майнових прав громадян.
3. Розгляд цивільно-правового захисту права приватної власності, прав інтелектуальної власності, особистих немайнових прав, що діє в сучасних умовах в Україні.
4. Аналіз реальних проблем, що торкаються недосконалості правового режиму захисту цивільних прав громадян України, і вивчення можливих шляхів їх подолання.
Для того, щоб розглянути поставлені питання будемо керуватися діючою нормативно-правовою базою з цих питань, розглянемо якість спеціального законодавства з питань цивільно-правового захисту і судово-арбітражної практики; вивчимо думки експертів з цих питань на основі наукової літератури і періодичних видань, таких як журнали “Право України”, “Український правовий часопис”, “Підприємство, господарство, право”, газет “Бізнес – інформ”, “Дзеркало тижня”, “Юридичний вісник” тощо.
Для досягнення поставлених завдань використовувались такі методи як юридичний метод, який дав можливість вивчити окремі її елементи їх взаємозв’язок та відсутність не врегульованих чи спірних питань, діалектичний, що уможливив зобразити призначення певних нормативних актів у регулюванні цивільних відносин, метод системного аналізу, історичний, порівняльний та в меншій мірі інші методи.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі аналізується поняття та загальна юридична характеристика способів захисту цивільних прав.
У другому розділі розглядаються види захисту цивільних прав.
У третьому розділі характеризуються особливості захисту окремих цивільних прав.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.