Праця громадян України за кордоном

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ

Розділ І. Загальні положення міжнародного трудового права:

1.1. Поняття, мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права;

1.2 Джерела міжнародного трудового права.

Розділ ІІ. «Іноземний елемент» трудових правовідноси:

2.1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового регулювання;

2.2. Колізійні привязки, застосовувані до регламентації трудових відносин з «іноземним елементом».

Розділ ІІІ. Правове регулювання праці громадян України за кордоном:

3.1. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників;

3.2. Трудовоправовий статус громадян України за кордоном;

3.3. Відшкодування шкоди працівникам за міжнародними договорами України.

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ
Актуальність дослідження. Право на працю є чи найфундаментальнішим правом у системі загальнолюдських прав та свобод людини та громадянина. Працюючи, особа може створити належні умови для свого проживання та матеріально забезпечити членів своєї сімї.
На даний час Україна перебуває на шляху перебудови економіки з командно-адміністративної системи управління на ринкові рейки. Цей процес є триваючим та довготривалим. Під час його здійснення багато підприємств України припинили свою діяльність, що викликало велике звільнення робочої сили. Досить часто громадяни України не можуть знайти роботу на території Батьківщини. Тому вони вимушені підшуковувати роботу за кордоном. У звязку з цим, виникла нагальна необхідність встановити правові гарантії праці громадян України за межами нашої держави з метою захисту їх прав та інтересів.
Метою даної роботи є особливості здійснення громадянами України право на працю за межами нашої держави.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
– дослідження поняття, мети, завдань, функцій та принципів міжнародного трудового права;
– зясування видів та особливостей джерел міжнародного трудового права;
– аналіз трудових відносин з «іноземним елементом» та джерел їх правового регулювання;
– встановлення колізійних привязок, що застосовуються до регламентації трудових відносин з «іноземним елементом»;
– розгляд міжнародних договорів України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників;
– дослідження статусу працюючих громадян України за кордоном;
– визначення підстав відшкодування шкоди прцівникам за міжнародними договорами України.
Обєктом дослідження є стан регулювання актами внутрішнього законодавствами та нормами міжнародних договорів праці громадян України за кордоном.
Предметом роботи є сукупність нормативно-правових актів, які регулюють питання повязані з працевлаштуванням громадян України на території інших держав.
В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, структурно-функціональний, формально-догматичний методи, метод порівняльно-правового дослідження, порівняльно-історичний метод.
Під час роботи над дослідженням були проаналізовані праці науковців, що приділяли увагу даній темі. В цьому напрямку слід відзначити Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк, І.І. Дахно, А.С. Скаридова, О.Х. Юлдашева та інш.
Структура даної роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури. В першому розділі досліджується загальні положення міжнародного трудового права, а саме: його поняття, мета, принципи, функції та джерела. Другий розділ присвяченийз зясуванню поняття трудових відносин за участю «іноземного елемента». В третьому розділі аналізується правове регулювання праці громадян України за кордоном.