Поняття, ознаки та структура норми права 2

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НОРМИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 5
РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ ПРАВОВИХ НОРМ 10
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА 18
3.1 Гіпотеза 18
3.2 Диспозиція 20
3.3 Санкція 26
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 32

ВСТУП

У сучасному світі в системі соціальних норм принципове значення мають норми права. Право виникло історично як результат суспільного розвитку, економічного зростання та соціальної диференціації як засіб подолання соціальних протиріч. На відміну від інших, правові норми офіційно встановлюються або санкціонуються державою, є формально визначеними в законах та підзаконних актах, є загальнообов’язковими для всіх суб’єктів, забезпечуються можливістю застосування державного примусу. В них закріплюються права і обов’язки суб’єктів.
Актуальність дослідження. Правові норми займають особливе місце в системі соціальних норм. Ця особливість виявляється в соціальній цінності права, його ознаках і функціях. Правові норми регулюють найважливіші економічні, політичні й соціальні відносини. Правові норми складаються історично. Вони об’єктивно обумовлені конкретними суспільно-економічними умовами розвитку суспільства.
Поняття норми права належать до найважливіших категорій теорії держави і права. Право складається з діючих у цьому суспільстві юридичних чи правових норм.
У сучасній юридичній літературі під нормою права розуміється загальнообов’язкове формально визначене правило соціально значущої поведінки, встановлене або санкціоноване державою, спрямоване на регулювання суспільних відносин шляхом визначення прав і обов’язків їх учасників і забезпечене можливістю застосування державного примусу.
Проблему поняття, ознак та структури норм права досліджували такі вчені, як Алексєєв С.С., Андрусяк Т., Котюк В.О., Лукашева Є.А., Пеньков Е.М., Скакун О.Ф. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці поняття, ознак та структури норм права. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати типологію правових норм;
2. Охарактеризувати норми права: їх поняття та ознаки;
3. Дослідити структуру норми права.
Об’єктом дослідження є структура норми права.
Предметом дослідження є норми права в системі нормативного регулювання.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про поняття, ознаки та структуру норм права. Практичну цінність також підкреслює той факт, що ґрунтовне дослідження даної тематики фактично відсутнє. Також, наша наукова робота може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.