Політичний менеджмент як система управління політичною системою суспільства

60.00 грн

Скачати курсову роботу

План
стор.
Вступ ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Політичний менеджмент: суть, поняття, види, історія становлення.
1.1. Загальна характеристика політичного менеджменту: поняття,
види. ………………………………………………………………………………………..5
1.2. Історія становлення політичного менеджменту як системи
управління. …………………………………………………………………………….10
Розділ 2. Політична кампанія як прояв застосування прийомів політичного менеджменту. …………………………………………………………………………………………..17
2.1. Управління мотивацією в політичному менеджменті. ………………20
2.2. Управління процесами комунікації. Переконуюча комунікація…27
2.3. Просування інформації в політичних процесах. ……………………….31
2.4. Управління процесами структурування. …………………………………..33
2.5. Формування політичної ідентичності. ………………………………………36
Висновки …………………………………………………………………………………………………38
Список використаної літератури ………………………………………………………………39

Вступ
Політичний менеджмент є одним із найголовніших елементів політики. Дослідження політичного менеджменту та основ управління політичною кампанією на сучасному етапі розвитку української державності є досить актуальним, оскільки за допомогою політичного менеджменту відбувається вплив на поведінку суспільства та певна зміна її у інтересах політичного суб’єкта, певна стабілізація суспільства. Однією з головних проблем є те, що наукова база політичного менеджменту є що досить нечисельною та недосконалою. Це пов’язано з тим, що наука менеджменту розвивалась переважно на Заході, і тільки із здобуттям Україною незалежності почала розвиватися і на теренах колишнього Радянського Союзу. Звідси головним чином випливає наступна проблема: це адаптація надбань західної наукової літератури щодо проблематики менеджменту на особливості українського суспільства. Тому дослідження та розробка вітчизняного політичного менеджменту для управління політичною системою суспільства є нагальною та актуальною проблемою нашого часу.
Мета: дослідити певні надбання політичного менеджменту та можливість їх застосування для управління українським суспільством.
Завдання:
• коротко дослідити становлення менеджменту взагалі та появу такої наукової дисципліни як політичний менеджмент;
• дати загальну характеристику політичному менеджменту;
• дати загальну характеристику політичній кампанії;
• дослідити процеси мотивації людей, комунікації, формування структур, просування інформації в політичних процесах, формування політичної ідентичності.
Об’єкт: політичний менеджмент.
Предмет: процеси управління.
Методи дослідження: опрацювання наукової літератури, статей періодичних видань.
Структура роботи. Дана курсова складається з плану, вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. У теоретичному розділі дано загальну характеристику поняттю політичний менеджмент. В основному розділі розглянуто основні процеси політичного менеджменту.
Огляд літератури.
Пушкарьова Г.В. у свої роботі „Політичний менеджмент” детально зупиняється на його етапах та процесах, зокрема дає відповідь на питання що таке політична кампанія, звертає свою увагу на процеси мотивації, комунікації, структурування.
У навчальному посібнику під редакцією Жукова В.І., Карпова А.В. розглядається не тільки питання процесів політичного менеджменту, а й дається опис його історичного розвитку.
У ряді статей журналу „Політичний менеджмент” розглядаються різні елементи процесу управління. Школяр М. та Петракова Є. звернули свою увагу на аспекти формування іміджу політичного лідера. Кочубей Л. розглядає методи соціально-психологічного впливу на електорат. Тихомирова Є. описує лобізм як складову міжнародного PR.