Політичний лідер і політичне лідерство

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ВСТУП
Визначення політичний лідер і політичне лідерство дуже широке за своїм змістом. Існує багато різних тлумачень цих понять.
Взагалі лідер – це член певної групи людей, за яким визнано право приймати рішення, авторитетна особа, що регулює відносини між членами всередині групи. Серед інших членів групи лідери виділяються за своїми особистими рисами (волею, рішучістю, здатністю до ризику, харизмом та ін.) чи зовнішніми ознаками (статус, посада, владні повноваження).Але слід розрізняти поняття лідер і керівник. Керівник, на відміну від лідера, висувається знизу догори. Керівництво поставлене в певні рамки , норми, воно стабільне.
Політичний лідер :
• це особа , яка завдяки своїй участі у політиці здійснює постійний вплив на певне об’єднання чи на суспільство вцілому, має авторитет у певній політичній групі чи організації [6; 147] ;
• це символ суспільства і зразок політичної поведінки групи [1; 166];
• голова, керівник політичної партії, суспільно політичної організації чи взагалі якої-небудь групи людей, що користується авторитетом серед її членів [2; 248];
• це той, хто здатен вести за собою інших;
• це першість особи в групі, керівне положення в будь-чому ;
• це член групи, за яким визнається право приймати відповідальні рішення, який є центром організації спільної діяльності і регулювання відносин в групі.
Політичне лідерство – це процес взаємовідносин між людьми, при яких одні знають і виражають інтереси інших, потреби своїх послідовників, і в силу цього володіють престижем і впливом; інші, в свою чергу, віддають їм частину владних, політичних повноважень і прав для здійснення їх ціле направленого представництва і реалізації. В результаті об’єднання в політичному лідерстві цих двох взаємо напрямлених струмів настає дуже важливий для політики стан взаємної мобілізації учасників політичного процесу [2; 247].
З іншої точки зору політичне лідерство:
• це різновид влади, яка напрямлена зверху вниз, представником його є не більшість, а одна людина чи група людей;
• особливий вид підприємництва, що здійснюється на специфічному ринку, при якому політичні підприємці в конкретній боротьбі міняють свої програми вирішення певних питань на керуючі посади [1; 166].
Можна розглядати питання політичного лідерства з точки зору двох підходів: структурно – функціонального та конфліктного. За першим, політичне лідерство – це управлінський статус, соціальна позиція, пов’язана з прийняттям рішень, це керівна посада. А за конфліктним підходом – це вплив на інших людей, групу, який спирається на авторитет, легітимність чи легальність.
Отже, можна зробити висновок, що політичне лідерство – це постійний, авторитетний, легітимний вплив одного чи кількох осіб на все суспільство, організацію чи групу людей і займають владні позиції.
Метою даної роботи є вивчення особливостей діяльності політичних лідерів на політичній арені України.
Досягнення мети роботи передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:
1. З’ясування основних підходів до поняття лідер.
2. Визначення основних етапів формування лідера.
3. Визначення основних критеріїв типологізації поняття політичного лідера.
4. Дослідження особливостей діяльності В’ячеслава Чорно волана політичній арені України.
Структорологічно робота складається з 2 розділів, 5 підрозділів, вступу, висновку, списку використаної літератури, який містить 12 позицій.