Партійна система

10.00 грн

Скачати курсову роботу

ВСТУП

Політичне життя в сучасному суспільстві не мислиме без партійних систем. Партійні системи надають йому динаміки, оскільки вони є ареною змагання партій, які виражають інтереси соціальних груп та верств.
Актуальність теми полягає у тому, що у сучасному суспільстві виникає потреба у вивченні сутності партійних систем, дослідження їх класифікацій та типологій. Адже, партійна система – це не лише важливий елемент політичної системи, а й результат розвитку демократичного суспільства і його невід’ємний елемент.
Партійна система – це сукупність політичних об’єднань пов’язаних з іншими елементами політичної системи держави і суспільства та між собою певними упорядкованими відносинами, що беруть участь у тій формі політичної діяльності, що зв’язана з формуванням законодавчих і виконавчих структур влади. Партійна система є складовою частиною політичної системи. Оскільки ж сутність, останньої визначається характером державної влади і встановленого нею політичного режиму, остільки і сутність партійної системи залежить від них. Від партійної системи, як важливої складової політичної системи, безпосередньо залежить стабільність і ефективність останньої, зокрема тривалість існування уряду в даному складі. Характер партійних систем визначає і вид політичного режиму, механізм і ефективність демократії.
Знання про партійні системи як суспільний інститут, їх місце та роль у суспільно-політичному житті сучасного суспільства мають не лише теоретичне, а й практичне значення.
Метою даної роботи є дослідження сутності партійних систем та оцінки їхньої ролі у житті сучасного суспільства, їх класифікація та типологізація, а також аналіз партійної системи України.
Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:
1) Розкрити поняття «партійна система»;
2) Дослідити роль, яку виконують партійні системи у політичному житті;
3) Проаналізувати класифікації партійних систем;
4) Охарактеризувати типологію партійних систем;
5) Розглянути партійну систему України.
Методологічна база. При написанні даної роботи були використані наступні методи: історичний, порівняльний та метод аналізу.
Об’єктом мого дослідження є партійні системи, як суб’єкти політичних систем.
Предметом дослідження є види партійних систем.
Джерельна база. Через надмірну дослідженість проблеми, джерельна база є досить обширною. Велика кількість сучасних політологів досліджували це питання. Під час написання роботи основними джерелами до яких я звертався були, Дзюбка І.С. «Політологія», Шведа Ю.Р. «Теорія політичних партій та партійних систем».
Проте, особливо хотілося б відзначити монографії Моріса Дюверже, де особливо звернено увагу на питання класифікації партійних систем, статтю К. Меркотана «Перспективи розвитку української багатопартійності»
Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів – основної частини, висновків та списку використаних джерел та літератури.