Основні методи дослідження комунікативної ефективності рекламних та PR-кампаній

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РЕКЛАМНА ТА PR-КАМПАНІЇ, ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 5
1.1 Суть реклами та рекламної кампанії 5
1.2 PR-кампанія. Визначення та класифікація 7
1.3 Основи планування рекламних та PR-кампаній 9
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТА PR-КАМПАНІЙ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ 15
2.1 Комунікативна ефективність рекламних та PR-кампаній 15
2.2 Загальна характеристика методів дослідження комунікативної ефективності рекламних та PR-кампаній 17
2.3 Аналіз використання рекламних засобів на прикладі підприємства «Торговий дім НИКО» 21
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ ТА PR-КАМПАНІЙ 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний бізнес неможливий без реклами, адже наявність тіньового капіталу дає можливість більшості підприємців створити конкурентне виробництво в будь-якій сфері. Сучасний ринок реклами характеризується насиченістю та різноманіттям реклами, що призводить до дезорієнтації споживача. З метою привернути увагу споживача та завоювати його прихильність підприємства планують рекламну діяльність, визначаючи найкращі методи її створення та найкращі засоби її розміщення.
Планування рекламної діяльності передбачає формування рекламної стратегії, визначеного плану дій, згідно з яким підприємство проводить свою комунікативну політику на ринку. Український ринок молодий, оскільки почав формуватися із розпадом радянської планово-командної економіки, він характеризується непередбаченістю тенденцій та появою нових суб’єктів ринкової активності, перенасиченням різноманітною рекламою, що призвело до виникнення потреби у чіткому планування рекламної діяльності.
Проблему планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства досліджували такі вчені, як Васильєв Г.А., Гаркавенко С.С., Єрмаков В.В., Куценко В.М., Миронов Ю.Б., Мізюк Б.М., Примак О.Т., Стадник В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати суть реклами та рекламної кампанії;
2. Проаналізувати основи планування рекламних та PR-кампаній;
3. Дати характеристику комунікативній ефективності рекламних та PR-кампаній;
4. Дослідити методи дослідження комунікативної ефективності рекламних та PR-кампаній;
5. Провести аналіз використання рекламних засобів на прикладі підприємства «Торговий дім НИКО»;
6. Коротко охарактеризувати рекламну діяльність компанії «Торговий дім НИКО» та розробити шляхи вдосконалення рекламної діяльності.
Об’єктом дослідження є стратегічне планування на підприємстві.
Предметом дослідження є специфіка формування стратегії реклами.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: описовий метод (для опису основних властивостей реклами), метод порівняння (під час порівняння різних видів реклами), метод спостереження (для виявлення основних особливостей рекламної кампанії), метод аналізу та синтезу (для виокремлення основних характеристик та особливостей процесу формування рекламної стратегії та подальшого їх впорядкування), метод класифікації (під час складання класифікації реклам, рекламних стратегій та рекламних кампаній), метод узагальнення (під час складання висновків).
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про планування та реалізації рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.