Концепція розподілу влади як система стримувань і противаг

60.00 грн

Скачати курсову роботу

План
Вступ…………………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теорія розподілу влади в світовій політико-правовій думці………………5
1.1. Розробка парадигми розподілу влади в працях античних мислителів………..5
1.2. Розробка концепції поділу влад у вченні Дж. Локка ………………………………..8
1.3. Втілення теорії поділу влади в політико-правових поглядах Ш.-Л. Монтеск’є …………………………………………………………………………………………………..12
Розділ 2. Поділ влади – основа демократичної системи правління…………………16
2.1. Взаємодія між виконавчою та законодавчою гілками влади……………………16
2.2. Контрольна діяльність судової влади……………………………………………………..21
Розділ 3. Втілення принципу стримувань і противаг в політичній системі та законодавстві сучасної України……………………………………………………………………26
Висновки……………………………………………………………………………………………………..34
Список використаних джерел………………………………………………………………………..37

Вступ
Актуальність теми. На сьогодні ідеальним способом організації влади вважається демократична система державного управління. Проте точиться досить велика кількість запеклих дискусій стосовно відносин демократії та влади. Одні наполягають на необхідності запровадження в країні сильної державної влади неможливе без її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову гілки.
Якщо в сучасних демократичних державах система поділу влади сформувалась і юридично закріпилась набагато раніше, то молодій Українській державі з нею пов’язано досить багато проблем, які потребують негайного вирішення шляхом реформування державного механізму. Не тільки науковці, а й Президент чи депутати Парламенту піддають різкому осуду існуючу модель організації влади, пропонуючи суттєві зміни до суттєві зміни до Конституції України.
Цій меті підпорядкована широко розрекламована політична реформа, яка покликана впровадити нові методи практичної реалізації принципу поділу влади.
Актуальність даної теми підтверджується і той факт, що Конституція України від 28 червня 1996 р. має суттєві недоліки в закріплення дії механізму стримувань і противаг між вищими владними структурами, що обґрунтовує необхідність наукового опрацювання цієї теми.
Мета і завдання роботи. Мета дослідження полягає у вивченні стану практичного функціонування системи стримувань і противаг в рамках розподілу влади в Україні на основі вивчення досвіду розвинених демократичних країн світу.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
 Визначити основні елементи теорії поділу влад в історії політико-правових вчень;
 Проаналізувати основні засади дії принципу розподілу влади в політико-правовій практиці деяких зарубіжних країн;
 Дослідити основні моменти взаємовідносин між гілками державної влади за різних форм правління;
 Визначити основні недоліки втілення принципу розподілу функцій влад в Україні;
 Порівняти реальний стан втілення системи стримувань і противаг в українській політико-правовій практиці з його формулюванням в Конституції України.
Об’єктом даної роботи є теорія і практика здійснення концепції розподілу влади в Україні та за кордоном.
Предмет – функціонування системи стримувань і противаг як механізму забезпечення ефективної діяльності вищих органів державної влади на засадах співпраці і незалежності у сфері здійснення власної компетенції.
Методологія. Для написання роботи використовувалися наступні методи:
• порівняльного аналізу (з метою з’ясування форм і методів здійснення поділу влади в різних країнах);
• історичний метод, який дозволив прослідкувати основні тенденції системи поділу влади в теорії та практиці минулого;
• системний та структурно-функціональний методи дозволили проаналізувати механізм поділу влади в Україні та інших державах як цілісну сукупність взаємодіючих і взаємозалежних елементів у системі стримувань і противаг.
Опис джерельної бази. При написанні дослідження було опрацьовано велику кількість літератури, якої, безперечно, більш ніж достатньо. Особливу важливість становлять Конституція України від 28 червня 1996 р. та проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” як документи юридичного характеру, та праці Аристотеля, Д. Локка та Ш. – Л. Монтеск’є як першоджерела. Дане питання знайшло досить широке висвітлення в періодичних виданнях (“Право України”, “День” тощо) та підручниках з конституційного права України та зарубіжних країн.