Консульські представництва як орган зовнішніх зносин держав

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ I Поняття консульських представництв……………………………..6
Розділ II Порядок встановлення та припинення консульських зносин….14
2.1 Встановлення консульських відносин…………………………………14
2.2 Припинення консульських зносин……………………………………..19
Розділ III Гарантії діяльності різних груп суб’єктів консульських відносин…………………………………………………………………………..22
3.1 Привілеї та імунітети консульських установ………………………….22
3.2 Привілеї та імунітети консульських представників…………………..26
Висновок……………………………………………………………………..32
Список використаних джерел та літератури………………………………35

ВСТУП
Консульські представництва є одним із найголовніших органів зовнішніх зносин держав. Вони відіграють важливу роль у кожній державі, тому що, перш за все, є гарантом непорушності та захисту прав фізичних та юридичних осіб своєї держави.
Міграція населення, ріст числа змішаних шлюбів, зміцнення наукових, технічних зв’язків між державами призвели до того, що діяльність консульських представництв стає в даний час дуже актуальною. В зв’язку з цим більш детального вивчення потребує інститут консульського права, дослідження нормативно-правових актів, які регулюють діяльність консульських представництв. Досить багато науковців зацікавились цим питанням, оскільки на сьогодні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність консульських представництв, містять досить багато неточностей, які потребують з’ясування. Саме тому застосування відповідних статей Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. на практиці викликають чимало запитань.
Зважаючи на те що сьогодні люди з різних причин все частіше перетинають кордон та залишаються «на одинці» в іноземній державі, консульські установи відіграють важливу роль для кожної особи. До того ж велика кількість юридичних дій, які вчиняють іноземці вимагають втручання консульських представництв. Тому ця тема є досить актуальною в наш час і вимагає детального вивчення.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері діяльності консульських представництв.
Предметом курсової роботи є поняття консульських представництв, діяльність цих органів, привілеї та імунітети суб’єктів консульських відносин.
Мета роботи: дослідити поняття та діяльність консульських представництв як органу зовнішніх зносин держав.
Дослідницьке завдання складається з таких частин:
– з’ясувати поняття консульських представництв;
– описати нормативно-правову базу, на основі якої діють консульські установи та їх посадові особи;
– прослідкувати проблемні питання діяльності консульських представництв;
– з’ясувати порядок встановлення та припинення консульських відносин;
– проаналізувати привілеї та імунітети, надані консульським установам та їх посадовим особам;
– описати основні напрямки діяльності консульських установ;
– показати важливість діяльності консульських представництв.
Основні методи, які використовувались:
– метод системного аналізу: при опрацюванні літератури необхідної для написання даної роботи;
– історичний метод: при дослідженні історичного розвитку консульських представництв, зокрема метод допоміг при написанні частини першого розділу;
– описовий метод: описано процедуру встановлення та припинення консульських відносин;
– формально-догматичний метод: проведено аналіз нормативно-правових актів необхідних для написання даної роботи;
– загальнонауковий метод діалектики: використовувався при з’ясуванні сутності таких понять як «консульське право», «консульське представництво», «привілеї», «імунітети» та інші;
– структурно-функціональний метод: при вивченні етапів встановлення та припинення консульських відносин.
Практичне значення роботи полягає в тому, що при детальному розгляді діяльності консульських представництв, вивченні їх функцій можна помітити недоліки та позитиви роботи таких органів. Розглянувши деякі аспекти діяльності та надані консульським представництвам привілеї та імунітети, помітити проблеми, які існують та проаналізувати можливі шляхи їх вирішення. Дане дослідження можна використати при підготовці до лекцій, практичних занять з курсу «Міжнародне публічне право», «Права людини» тощо. Можливе використання як усієї роботи так і окремих її розділів при дослідженні аналогічних питань, які наявні в даній роботі.
Курсова робота складається з трьох розділів. Другий та третій розділи містять підрозділи. В першому розділі досліджено поняття та частково історичний розвиток консульських представництв, джерела підгалузі консульського права, основні напрямки діяльності консульських установ. У другому розділі описано процедуру встановлення та припинення консульських відносин, а саме увага акцентована на моменті вступу консула до виконання повноважень та припинення консульських повноважень. Щодо третього розділу, то в ньому розповідається про переваги та пільги, які надані консульським установам та їх посадовим особам, про проблемні питання, які виникають при користуванні такими привілеями та імунітетами.