Колективні договори та угоди

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ ТА УГОД 5
1.1 Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод 5
1.2 Колективні переговори з укладення та підписання колективних договорів і угод 8
РОЗДІЛ 2. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ 15
2.1 Поняття колективного договору 15
2.2 Порядок укладення колективного договору 20
2.3 Дія колективного договору та звіти про його виконання 25
РОЗДІЛ 3. УГОДИ 29
3.1 Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин 29
3.2 Поняття, види та сторони угод 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39

Вступ

Соціальне партнерство найбільш повно виявляється у сфері договірного правового регулювання. За останні роки в Україні колективно-договірне регулювання трудових відносин набуло якісно нового значення. Закон України «Про колективні договори і угоди» став правовою основою для подальшого налагодження і поєднання інтересів роботодавців і найманих працівників для «розвитку системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин». Колективні договори і угоди фактично виступають юридичними актами узгодження інтересів сторін, їх співробітництва щодо забезпечення прав і гарантій найманих працівників, досягнення злагоди в суспільстві.
Акти соціального партнерства є різновидом нормативно-правових договорів, зміст яких охоплює норми права, прийняті за домовленістю сторін на основі попередніх переговорів. Колективні договори і угоди містять зобов’язальні положення, що є обов’язковими для роботодавців та їх об’єднань, представників найманих працівників та їх об’єднань, органів державної виконавчої влади. Умови колективних договорів і угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, що їх підписали. Саме тому наша робота є досить актуальною.
Проблему колективних договорів та угод досліджували такі вчені, як Г. И. Чанишев, Н. Б. Болотін, П. Д. Пилипенко, О. Д. Зайкін, В. І. Прокопенко. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є регулювання відносин в сфері трудового права України.
Предметом дослідження є колективні договори та угоди.
Мета дослідження полягає в характеристиці колективних договорів та угод. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод;
2. Проаналізувати колективні переговори при підписанні договорів та угод;
3. Визначити поняття колективного договору;
4. Дати характеристику порядку укладення колективного договору;
5. Коротко охарактеризувати поняття, види та сторони угод;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
4. Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.