Фінансовий механізм кредитування малого і середнього бізнесу

60.00 грн

Скачати курсову роботу

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І.Теоретичні основи мікрокредитування…………………………6
1.1. Роль малого підприємництва в процесі розбудови
національної економіки ……………………………………………………………..6
1.2. Сутність та значення мікрокредитування в економіці……………9
1.3.Загальна характеристика фінансового механізм процесу
мікрокредитування…………………………………………………………………..13
РОЗДІЛ ІІ. Оцінка мікрокредитування в Україні та основні
проблеми його функціонування………………………………………………….. 18
2.1Участь українських банків у програмах кредитування малого та
середнього бізнесу…………………………………………………………………….18
2.2.Базові умови надання мікрокредитів міжнародними
фінансовими організаціями…………………………………………………….23
2.3 Оцінка процесу мікрокредитування на прикладі Рівненського
обласного філіалу АППБ “Аваль”………………………………………………31
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи та перспективи покращення фінансового
механізму кредитування малого і середнього бізнесу …………….. 42
3.1 Приоритетні напрями розвитку мікрокредитування в
Україні як основа розвитку підприємництва………………………….42
3.2.Державне регулювання мікрокредитування в Україні ………….43
Висновки…………………………………………………………………………………..46
Список використаної літератури………………………………………………..48
Додатки……………………………………………………………………………………..51

Вступ

На сьогоднішній день, за умови постійних намагань покращення економічної ситуації в державі все частіше увага звертається на представників середнього та малого бізнесу, які фактично і є тією рушійною силою, яка повинна вивести Україну на якісно новий рівень розвитку. Досить часто зустрічається інформація про різноманітні та всебічні програми підтримки та розвитку малого бізнесу. Проте нажаль досить часто ці програми залишаються лише задекларованими на папері, і ефект від них добре якщо просто нульовий.
Фактично проблема ще до останнього часу залишалась не вирішеною, адже для власного розвитку підприємці та невеликі підприємства не могли залучити додаткові ресурси, якими є банківські кредити, фактично вони змушені були або залишатись на попередньому рівні, або розвиватись, але надто повільними темпами, або залучати капітал знайомих під величезні відсотки, часто при цьому наражаючи власний бізнес на небезпеку.
Актуальність розвитку малого підприємництва зумовлюється, зокрема, тим, що сьогодні саме малими та середніми підприємствами створюється більша частина валового внутрішнього продукту в країнах із розвинутою економікою, на які нині орієнтується Україна. За даними ООН у малому бізнесі зайнято понад 50% працездатного населення світу. У таких державах, як Сполучені Штати Америки, Японія, Німеччина частка ВВП, виробленого малими підприємствами, становить 50 – 60 % від загального його обсягу, а чисельність їх працівників – більше половини (близько 60%) від загальної кількості працюючих.
Особливо болючою для суб’єктів малого підприємництва є проблема пошуку джерел фінансування подальшого розвитку. Як свідчить практика, для більшості вітчизняних малих підприємств основним джерелом фінансування виробництва є їхні власні кошти. Проте цілковито задовольнити потреби у фінансуванні лише за рахунок власних ресурсів ці підприємства не в змозі. Для їх розвитку необхідні значні обсяги додатково залучених коштів. З метою фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва на рівні держави запроваджується цілеспрямована, послідовна єдина регуляторна політика у сфері розвитку підприємницької діяльності.
Ситуація змінилась з розвитком в Україні програми мікрокредитування, яка працює на сьогоднішній день в деяких банках. Адже, за умовами кредитування за цією програмою не потрібно було шукати високоліквідну заставу, яка в декілька разів повинна перевищувати суму кредиту, не потрібно турбуватися чи адекватною буде сума кредиту до діючого бізнесу. Тому дана тема є на сьогоднішній день досить актуальною
Метою нашого дослідження є:
• розгляд основних аспектів підвищення економічної ефективності фінансового механізму процесу мікрокредитування;
Основними завданнями дослідження є:
 висвітлити суть та значення процесу мікрокредитування ;
 проаналізувати базові умови надання мікрокредитів;
 провести оцінку мікрокредитування в Україні;
 оцінити участь українських банків у програмах кредитування малого бізнесу;
 проаналізувати проблеми та вказати можливі шляхи ефективного державного регулювання розвитку мікрокредитування в Україні.
Предметом нашого дослідження є фінансовий механізм мікрокредитування в Україні.
Об’єктом дослідження є фінансування малого бізнесу.
У даному досліджені ми використовували поряд із внутрішніми положеннями банків та законодавчими актами, що регулюють їхню діяльність, періодичні видання, де висвітлюється предмет дослідження, і наукову літературу з приводу теоретичної частини дослідження.
У процесі дослідження були використані такі методи:
1. монографічний – вивчення та опрацювання літератури щодо даної теми;
аналітичний – аналіз структури формування та використання активів комерційних банків;
метод порівняння та узагальнення даних.