Фінансове планування на підприємстві

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні основи планування…………………………….………………….6
1.1. Поняття, сутність, методологія, та напрями фінансового планування на підприємстві……………………………………………………………………………………….6
1.2. Зміст, завдання, методи та принципи фінансового планування………………15
1.3. Місце фінансового планування в ринковій стратегії підприємства…………20

РОЗДІЛ 2
Системи та методи фінансового планування на підприємстві……………………………………………………………………………..30
2.1. Прогнозування фінансової діяльності …………………………………………………………..30
2.2. Зміст і завдання оперативного фінансового планування…………………………44
2.3. Поточне планування фінансової діяльності……………………………………….49

РОЗДІЛ 3
Впровадження системи бюджетування на підприємстві…………………………………..56
3.1. Бюджет як інструмент управління фінансовими ресурсами підприємства……………………………………………………………………………………………………….56
3.2. Удосконалення методів та форм планування……………………………………..59
3.3. Оптимізація процесу бюджетування………………………………………………69

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………….74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………80

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………………….83

ВСТУП

Підвищення ефективності суспільного виробництва в сучасних умовах становлення та розвитку ринкових відносин в економіці України, структурної перебудови на цих засадах промисловості зумовлює нові підходи до планування господарської діяльності підприємств, як основної функції управління підприємствами.
Поняття фінансового планування і стратегії управління підприємством ще досить недавно були незнайомі широкому загалу в Україні. Та й сьогодні цим поняттям більш оперують науковці, а ніж практики. Але будемо сподіватися, що в майбутньому планування фінансової діяльності підприємств буде більш розповсюджене явище, а ніж зараз.
Розглядаючи і аналізуючи матеріали в даній роботі, ми пропонуємо зупинитися на таких поняттях, як фінансове планування, фінансова стратегія та бізнес-план. Фінансове планування це найширше поняття в теорії фінансів, а стратегія та стратегічне планування найчастіше використовуються в менеджменті.
У вітчизняних господарюючих суб`єктів склалося хибне поняття, що в ринковій економіці планування відіграє другорядну роль. Насправді це не так, адже на сьогоднішній день планування має не директивний характер, як за радянських часів, а індикативне тобто рекомендаційний характер.
Фінансове планування на рівні підприємства – це процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств.
У ринковій економіці вдосконалення фінансового планування на мікро рівні відбувається безперервно, воно має якісно більш суттєве значення для підприємств порівняно з директивно-плановою економікою.
Без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Жоден з інших видів планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони й ділянки його функціонування.
Фінансове планування пов`язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Показники всіх планових фінансових інструментів базуються на планах з обсягу виробництва, асортименту товарів і послуг, собівартості продукції, вони повинні створювати необхідні фінансові умови для успішного виконання цих планів. У цьому-основне призначення фінансового планування.
Фінансове планування сприяє виявленню внутрішніх резервів для потреб підприємства. Це забезпечується тим, що, по-перше, воно виходить із необхідності найефективнішого використання виробничих потужностей нової техніки, передової технології виробництва, поліпшення якості продукції; по-друге, виконання планів з прибутку та обсягу інших фінансових ресурсів (наприклад амортизації на повне відтворення основних засобів) потребує дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів; по-третє обсяг фінансових ресурсів, який визначається при плануванні, не дає змоги підприємству або утруднює створювати надмірні запаси матеріальних ресурсів, робити позапланові капітальні вкладення.
У процесі фінансового планування забезпечується необхідний попередній контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. Об’єктами планування є доходи підприємства в їх числі й нагромадження (прибуток тощо), взаємовідносини з державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, обсяг довготермінових кредитів банків на інвестиційні заходи, потреба підприємства у власних оборотних коштах і джерелах їх покриття.
Головним інструментом фінансового планування в сучасних умовах є фінансовий план підприємства, зокрема у формі балансу доходів і видатків, значне поширення у практиці мають також такі інструменти фінансового планування, як платіжний календар, бізнес-план.
Метою дослідження в даній роботі є аналіз здійснення фінансового планування на підприємстві.
Основними завданнями нашої роботи є наступні:
 визначити сутність, методологію, та напрями планування на підприємстві;
 з’ясувати поняття фінансового планування;
 розглянути завдання, методи та принципи фінансового планування;
 визначити місце фінансового планування в ринковій економіці;
 описати порядок розробки фінансового плану;
 розглянути фінансову стратегію підприємства;
 з’ясувати як здійснюється оперативне фінансове планування
 здійснити поточне планування фінансової діяльності
 визначити поняття бюджету як інструменту управління фінансовими ресурсами підприємства
 пропозиції, щодо вдосконалення методів та форм планування
 визначити шляхи оптимізації процесу бюджетування
Дослідження проводяться на матеріалах фінансової звітності та облікової інформації СП ТзОВ “Укрінтерм” Об’єктом дослідження роботи є товариство з обмеженою відповідальність “Укрінтерм”.
Предметом є діяльність підприємства, а саме показники, виручки, витрат, обсягу реалізації та прибутку у динаміці за 2002 – 2004 роки, які відображені у оперативних та поточних планах підприємства.
Дана дипломна робота написана в результаті опрацювання літературних джерел, низки законодавчих та урядових матеріалів даних, отриманих з міжнародної інформаційної системи INTERNET(монографічний метод). Крім цього були використані і наступні методи: статистичний, аналітичний, метод факторного аналізу метод порівняльних та узагальнених даних.