Агропромислова політика

60.00 грн

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ…….….…5
1.1. Загальна характеристика агропромислового комплексу України…..…………5
1.2. Основні засади агропромислової політики України………………………………..8
1.3. Суть поняття ринкового попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та їх вплив на агропромислову політику……………………………………………….11
РОЗДІЛ2. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ……………………………………………………………………..……..15
2.1. Аналіз наявних математичних моделей дослідження галузей сільського господарства………………………………………………………………………………15
2.2. Модель «Попиту і пропозиції»……………………………………………………..19
2.3. Переваги та недоліки обраної математичної моделі………………………………23
РОЗДЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ МОДЕЛІ……………….………26
3.1. Оцінка попиту і пропозиції на ринку молока в Україні та перевірка моделі «попиту і пропозиції» на практиці…………………………………………………..….26
3.2. Прогнозування попиту та пропозиції на ринку молока в Україні ……….……..31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………40
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..42

ВСТУП
Тема математичного моделювання агропромислової політики на сьогодні є досить актуальною при виборі методів, способів, аналізі та створенні прогнозів, щодо певної галузі в агропромисловості.
Аграрний сектор у всьому світі – важливий сектор економіки, де державне втручання і підтримка є швидше закономірністю, ніж винятком. Для цього існує багато причин, які з часом змінюються, так само, як і природа політичних, соціальних та економічних середовищ, у межах яких функціонує сільське господарство. Такі дії держави називаються її аграрною політикою. Політика характеризується цілеспрямованими, послідовними діями, на відміну від випадкових і непостійних видів діяльності, які притаманні приватній фірмі або індивідууму. Політика включає планування, що базується на певних звичаях, цінностях та цілях, а також на порівнянні витрат і прибутків, пов’язаних з прийняттям того чи іншого плану.
Основною агропромислової політики є агропромисловий комплекс, одним з найбільш важливих секторів економіки України. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів та майже три чверті роздрібного товарообороту. Від рівня розвитку сільського господарства та стабільності його функціонування, залежать стан економіки і продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, матеріальний рівень життя населення. Саме тому тема даної курсової роботи є досить актуальною.
А що стосується математичним моделюванням агропромислової політики, то ми будемо розуміти метод дослідження процесів або явищ в даній галузі шляхом побудови їхніх математичних моделей і дослідження цих процесів. В основу методу покладемо адекватність між змінними складеного рівняння і досліджуваного процесу. Зрозуміло, що на практиці ці процеси не будуть абсолютно ідентичні.
З огляду на вище сказане, можна сказати що дана тема є актуальної на даний момент і буде такою у майбутньому.
Метою дослідження є визначення перспектив застосування агропромислової політики, шляхом математичного моделювання.
Об’єкт дослідження – агропромислова політика України та вплив її на галузі АПК.
Предмет дослідження – є моделювання впливу та можливості практичного застосування агропромислової політики в Україні.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні поставленні завдання:
1. з’ясувати сутність, форми, способи та необхідність застосування агропромислової політики;
2. дослідити суть і значення агропромислового комплексу;
3. проаналізувати наявні математичні моделі дослідження галузей АПК;
4. визначити основні аспекти моделі «попиту і пропозиції»
5. порівняти усі переваги та недоліки обраної моделі;
6. оцінити попит і пропозицію на прикладі певної галузі сільського господарства;
7. перевірити модель «попиту і пропозиції» на практиці та створити відповідний прогноз для даної галузі.
У даній курсовій роботі ми використали методи:
• аналітичний;
• табличний;
• математичний;
• статистичний;
• графічний;
• метод Фур’є
• прогнозування
• екстраполяції.